Cultuureducatie in
Krimpenerwaard

Algemene voorwaarden

1. Definities
Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-De opdrachtnemer: Stichting Cultuureducatie met Kwaliteit, tevens gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
-De opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, waaraan de opdrachtnemer een aanbod heeft gedaan of waarmee een overeenkomst is gesloten.
-Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan elektronische communicatie waarvan de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer
en elke rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en op alle eventuele vervolgovereenkomsten.
2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer de opdrachtnemer en de opdrachtgever dit gezamenlijk schriftelijk overeenkomen.
2.4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de nietige of vernietigde bepaling het meest benaderd.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1. Het aanbod wordt door de opdrachtnemer gedaan via de website of door middel van een offerte.
3.2. Een samengestelde offerte verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
3.3. Opdrachtgever aanvaardt het aanbod door schriftelijk akkoord te gaan met de offerte.
3.4. Na aanvaarding van het aanbod, kan de overeenkomst slecht schriftelijk en met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
3.5. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, mag de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten en de daarmee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.
3.6 Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.


4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1.  De opdrachtnemer mag voor de goede uitvoering van de overeenkomst derden betrekken,  maar niet uitsluitend trainers van buiten de organisatie van de opdrachtnemer.
4.2.  Voor zover levertermijnen of deadlines zijn overeengekomen, zijn dit slechts geschatte termijnen. Deze hebben nimmer te gelden als een fatale termijn.
4.3 Klachten met betrekking tot de uitvoering van enige overeenkomst, dienen zo snel mogelijk bij Cultuureducatie met Kwaliteit gemeld te worden, zodat wij de kans hebben dit waar mogelijk te herstellen. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum onderbouwd aan Cultuureducatie met Kwaliteit gemeld te worden. Een dergelijke klacht schort de betalingsverplichting echter niet op. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen een maand na het einde van de overeenkomst per e-mail gemeld te worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuureducatie met Kwaliteit zal binnen 7 dagen reageren op elke ontvangen klacht en indien nodig om meer informatie vragen of waar mogelijk een oplossing bieden. Iedere klacht zal binnen 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klant / deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien geven we een indicatie wanneer uitsluitsel kan worden gegeven.Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. We beschouwen klachten als feedback waar we als organisatie van kunnen leren.


5. Workshops en trainingen
5.1.  Inschrijving voor deelname aan workshops en trainingen zijn op persoonlijke titel. Organisaties mogen meerdere personen tegelijk voor een workshop inschrijven, zolang alle personen bij de betreffende organisatie betrokken zijn.
5.2.  In het geval van een online training of e-learning, is de toegang persoonlijk. Accountgegevens en de inhoud van de training of e-learning mogen in geen geval met derden worden gedeeld.
5.3 Overeenkomsten met betrekking tot een workshop of training kunnen niet tussentijds worden beëindigd. Voor zover tussentijdse beëindiging wettelijk niet beperkt kan worden, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de reserveringskosten, cateringkosten, materiaalkosten en personeelskosten, die gebruikelijk tenminste twee weken voor aanvang van de training of workshop reeds gemaakt zijn.
5.4 In het geval dat de betreffende trainer, om welke reden dan ook, verhinderd is de workshop of training op de overeengekomen datum te verzorgen, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot maximaal zes maanden na de oorspronkelijke datum. Wanneer nakoming binnen deze termijn niet mogelijk blijkt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtnemer nimmer enige schadevergoeding verschuldigd is.

6. Betaling
6.1 Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst een factuur stuurt, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtnemer zal facturen digitaal verstrekken. De opdrachtnemer mag van opdrachtgever een aanbetaling of vooruitbetaling verlangen.
6.2. Wanneer de opdrachtgever de factuur niet tijdig heeft voldaan, is de opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtnemer mag dan een 5 rente rekenen van 2% per maand, geldend vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand heeft te gelden. Daarnaast mag Opdrachtnemer incassokosten rekenen ten hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.


7. Intellectuele Eigendom
7.1.  De opdrachtnemer is auteursrechthebbende van alle door de opdrachtnemer gemaakte of ter beschikking gestelde werken, waaronder maar niet uitsluitend trainingsmaterialen en cursusmaterialen.
7.2.  Voor zover de opdrachtnemer niet de auteursrechthebbende is, is de opdrachtnemer licentienemer.
7.3.  De opdrachtgever is niet gerechtigd deze werken te verveelvoudigen of openbaar te maken of anderszins te delen met of te vertonen aan derden, behoudens voor zover er sprake is van een privékopie of thuiskopie zoals bedoeld in de Auteurswet. 7.4. Voor zover er sprake is van werkwijzen, modellen, concepten, ontwerpen, technieken en ideeën waarop geen intellectueel eigendomsrecht rust, komen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeen dat de opdrachtgever deze niet zal gebruiken, verveelvoudigen, wijzigen of aanpassen, op straffe van een boete van €250,- per dag met een maximum van €10.000,-, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt tevens verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Onder deze omstandigheden worden mede gerekend stakingen, stagnatie in de werkzaamheden bij de opdrachtnemer, maatregelen van overheidswege, vertraging in de levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige materialen en producten, epidemieën en pandemieën, het ontbreken van nodige vergunningen en tekortkomingen van derden die door de opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
8.2.  De opdrachtnemer mag tevens een beroep doen op overmacht, wanneer de overmachtssituatie intreedt na het moment waarop de opdrachtnemer de overeenkomst reeds had moeten nakomen.
8.3.  In het geval van een overmachtstoestand worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort, voor uiterlijk de duur van zes maanden. Na deze periode mag een der partijen de overeenkomst Schriftelijk ontbinden, waarbij de opdrachtnemer nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, en de opdrachtgever verplicht is reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden of anderszins reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, omdat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuist of onvolledige gegevens of wanneer de gegevens te laat zijn verstrekt.
9.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of een door de opdrachtnemer ingeschakelde derde.
9.3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitblijven van enig resultaat met betrekking tot advies, onderzoek of de opvolging van de adviezen of het uitblijven daarvan.
9.4. In het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is, overstijgt het bedrag nimmer de hoogte van de factuur, althans het bedrag waarvoor de opdrachtnemer is verzekerd.
9.5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden van welke aard dan ook.

10. Overige
10.1. De opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst of de verplichtingen daaruit geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
10.2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.