Cultuureducatie in
Krimpenerwaard

Cultuureducatie verrijkt je kijk!

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) is een meerjarige subsidieregeling voor cultuureducatie in heel Nederland. In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs en is het onderwijs voorbereid op de aankomende curriculumvernieuwing. De Krimpenerwaard doet ook mee met deze subsidieregeling als onderdeel van Regio Midden-Holland. Samen met Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas werken we aan duurzame cultuureducatie in de regio, want cultuureducatie verrijkt je kijk! 

Doelstellingen vanuit de Cultuureducatie met Kwaliteit in de Krimpenerwaard
Het hoofddoel van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is duurzame kwaliteitsverbetering van integrale cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Het zwaartepunt ligt bij het professionaliseren van cultuureducatie in het basisonderwijs. Belangrijk focuspunt is daarmee gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren om hun culturele en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. 

Hieronder lees je meer over de mogelijkheden die Cultuureducatie met Kwaliteit te bieden heeft.

Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek

1. Training en co-teaching

We begeleiden scholen bij het vormen van een visie op cultuuronderwijs en de uitvoering hiervan. Hiervoor doen cultuurcoaches met een interne cultuurcoördinator, cultuurteam of directeur van de school een startmeting om te kijken waar de vraag van de school ligt. Vervolgens kan de school worden begeleid in een ontwikkeltraject. Om zowel leerkrachten als medewerkers van culturele instellingen/aanbieders handvatten te  geven voor het uitvoeren en ontwikkelen van kwalitatief (integrale) cultuureducatie bieden we diverse trainingen aan: 

 • Interne cultuurcoördinator(ICC)-cursus
 • Teamtrainingen in het kader van het ontwikkeltraject (visiebijeenkomst, SWOT-analyse) 
 • Procesgerichte didactiek (beeldende vorming, muziek, drama) 
 • Diverse trainingen vanuit culturele instellingen 
 • Co-teaching 

Naast de bovengenoemde trainingen faciliteren we scholen in co-teaching trajecten in samenwerking met culturele partners. Tijdens deze trajecten worden leerkrachten on-the-job  getraind in bijvoorbeeld procesgerichte didactiek of lesgeven in een bepaalde  kunstvakdiscipline. Bij co-teaching coacht een vakdocent de leerkracht in de klas. Samen  bepalen ze leerdoelen, bereiden de les voor, geven de les en evalueren die. We brengen  partijen bij elkaar, adviseren scholen bij de invulling van het traject vanuit hun visie en  cultuurplan en volgen de uitvoering van het traject. 

Wil jij op school aan de slag met de verduurzaming of professionalisering van Cultuureducatie? Neem vrijblijvend contact op zodat een van onze cultuurcoaches jullie hierbij kan begeleiden.

Ik wil kennismaken met een cultuurcoach
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek

2. Samenwerking scholen en culturele instellingen 

Met elkaar willen we de kwaliteit van het cultuuronderwijs op scholen versterken door middel  van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Dit doen we door middel  van co-creatie en het werken met de aanbodsdoelen en inhoudslijnen van SLO. We maken  daarbij gebruik van het gevestigde brede netwerk van scholen, culturele aanbieders (zowel  binnen- als buitenschools) in de regio Midden Holland.

 • We informeren en trainen scholen en aanbieders op het gebied van aanbodsdoelen. 
 • We adviseren scholen en aanbieders in het toepassen van aanbodsdoelen voor het  vormgeven van hun activiteitenprogramma. 
 • We ondersteunen scholen in het formuleren van vragen aan culturele instelling aan de  hand van aanbodsdoelen. 
 • We adviseren en faciliteren scholen en culturele instellingen bij een co-creatietraject. 
 • We geven deskundigheidsbevordering een plek in de co-creaties.

Ben jij een aanbieder die cultuureducatie op scholen wil aanbieden? Neem dan contact op.

Ik wil lesgeven op scholen
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek

3. Integratie van cultuureducatie met andere vakken

Cultuureducatie gaat over hoe wij naar de wereld en onszelf kijken. Daarmee biedt het veel  kansen om vanuit de cultuureducatie de samenhang op te zoeken met andere vakgebieden. De  samenhang kan betrekking hebben op het thema, onderwerp maar ook op vaardigheden. Er  ontstaat een win-winsituatie doordat er (vakinhoudelijke)doelen worden behaald van zowel het  kunstvak als het vak wereldoriëntatie. We spreken dan van vakinhoudelijke integratie. In de  praktijk zien we dat bij het integreren van cultuureducatie met een ander niet-kunstvak (zoals  wereldoriëntatie, taal en rekenen), de kwaliteit van cultuureducatie er vaak op achteruit gaat.  Het ontbreekt leerkrachten aan vakinhoudelijke kennis en handvatten om tot een kwalitatieve  integratie te komen. Procesgerichte didactiek biedt de leerkrachten houvast om tot een  kwalitatieve integratie te komen. 

 • We ondersteunen scholen in het implementeren van integrale cultuureducatie o.a.  vanuit procesgerichte didactiek. 
 • We trainen culturele aanbieders om in hun aanbod cross-overs te maken naar de andere vakgebieden van school (zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie).

Wil jij op school aan de slag met integrale cultuureducatie? Neem vrijblijvend contact op zodat een van onze cultuurcoaches jullie hierbij kan begeleiden.

Ik wil aan de slag met integrale cultuureducatie
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek

4. Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie  

Om meer samenhang tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie te realiseren,  bewandelen we twee routes: een verbinding leggen tussen binnen- en buitenschoolse  cultuureducatie en het scholen van BSO medewerkers. In alle gemeenten is reeds een rijk  aanbod aan buitenschoolse cultuureducatieve activiteiten. In CmK 3 werken we aan een sterkere verbinding tussen bestaande naschoolse activiteiten en  de culturele activiteiten onder schooltijd. Hiervoor gaan we in gesprek met de verschillende partners en zetten we in op scholing van onze culturele partners. Bijvoorbeeld in het werken met inhoudslijnen en aanbodsdoelen.  

Wil jij als school of kunstaanbieder samenwerken aan kwalitatieve en duurzame cultuureducatie? Neem dan contact op.

Ik wil samenwerken
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek